Omsorgsendrende tiltak

Din Oppvekst består av dyktige fagfolk med lang og bred erfaring innen omsorgsendrende tiltak av både emosjonell og praktisk art.

Med omsorgsendrende tiltak menes tiltak som gir omsorgspersoner hjelp til å utføre omsorgsoppgavene på en måte som gir positiv utvikling for barnet. Omsorgsendrende tiltak kan rettes mot emosjonell omsorg, praktisk omsorg eller begge deler.

Med emosjonell omsorg menes det å gi barnet en opplevelse av å bli sett, akseptert, forstått og elsket. Vi arbeider for at omsorgspersonen er tilgjengelig og kan hjelpe, når ting er utrygt eller vanskelig, og har fokus på å hjelpe omsorgspersonene til å styrke kontakt med barnet, være emosjonelt tilgjengelig og til å fange opp, forstå og respondere utviklingsstøttende på barnets signaler. Emosjonell omsorg innebærer også å hjelpe omsorgspersonen til å møte barnets tilknytningsbehov og til å gi nødvendig reguleringsstøtte.

Med praktisk omsorg menes rammebetingelsene for barns utvikling på områder som mat, klær, økonomi, hygiene, tilsyn og beskyttelse, rutiner, struktur, stabilitet, stimulering, og oppfølging av helse, skole og fritid, samt grensesetting og veiledning på sosiale normer og regler.

Tiltaket skreddersys ut fra hver enkelt families behov og veiledning er i all hovedsak hjemmebasert, men kan også gjennomføres som kontorsamtaler. Vi tilbyr individuelle samtaler, barnesamtaler, parsamtaler og familiesamtaler.

Vi er opptatt av å holde et høyt faglig nivå, og har knyttet til oss fagpersoner med svært høy kompetanse på feltet. Din Oppvekst arbeider alltid ut fra evidensbasert kunnskap og anerkjente teorier og metoder. Vi jobber på bestilling fra barneverntjenesten, og jobber i henhold til tiltaksplan og mandat.