Saker som omhandler vold i nære relasjoner

Klemetsrudmodellen:
Din Oppvekst har konsulenter med lang erfaring med bruk av Klemetsrudmodellen og med arbeid i voldssaker. Undersøkelser der vold er hovedbekymringen kan startes opp ved bruk av Klemetsrudmodellen. Klemetsrudmodellen er en erfaringsbasert metode for barneverntjenestens arbeid med vold i nære relasjoner. Metoden kan benyttes både ved bekymring om vold mellom omsorgspersoner, og vold mot barn fra omsorgspersoner. Din Oppvekst bruker enten hele eller elementer av metoden for å tilpasse saksgangen til hver enkelt sak.

Din Oppvekst har fokus på tidlig innsats og har stor tro på at mange akutte situasjoner kan avverges dersom barneverntjenesten handler på et tidlig tidspunkt. Det viser seg at voldsmeldinger ofte blir liggende hos barneverntjenesten fordi det ikke er ressurser og kapasitet til å starte opp i saker. Din Oppvekst tilbyr derfor raskt oppstart i slike saker, med tett oppfølging. Formålet med dette er å avverge akutte situasjoner og raskt kartlegge hjelpebehovet.

 

”Si det videre”
Ansatte i Din Oppvekst har vært på kurset ”Si det videre” som er utviklet av Alternativ til vold (ATV). Modellen gir anbefalinger for hvordan barn som lever med vold bør få informasjon om sin situasjon. Intensjonen med dette er at barnet skal få informasjon om vold, samtidig som forelderen som utøver vold selv klarer å si noe om sin vold, sitt ansvar og hvordan han/hun prøver å bli en tryggere forelder ( se mer på http://atv-stiftelsen.no/sidetvidere/).