Tiltak

Vi tilbyr særskilt godt egnede fagpersoner som har lang erfaring fra saksbehandling i kommunal barneverntjeneste. Alle våre konsulenter har meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne, og er faglig oppdatert både når det gjelder lovverk og systemer. Våre konsulenter jobber effektivt og selvstendig, og er opptatt av å ha tett dialog med oppdragsgiver underveis for å sikre at retningslinjer for innleie av konsulenter overholdes.

Våre konsulenter har kompetanse på ulik type endringsrettede, stabiliserende og kompenserende tiltak innenfor både praktisk og emosjonell omsorg og har selv veiledererfaring.

Det utarbeides alltid en plan for barnet som barnet og familien selv inviteres til å være med å utforme. Vi er opptatt av en god dialog med familien for å sikre at tiltakene treffer familiens behov. Vi evaluerer tiltak systematisk og er spesielt opptatt av barnets stemme i denne sammenheng. Alle våre konsulenter har særskilt kompetanse på samtaler med barn.

I tiltaksarbeid er vi spesielt opptatt av å arbeide helhetlig og systemisk og vi har fokus på tverrfaglig samarbeid og nettverksarbeid. Vi er opptatt av at tiltak skal være treffsikre, og arbeider målrettet for at barn og familier skal få de verktøyene de trenger for å klare seg på egenhånd når tiltakene avsluttes.

Har dere erfart at skriftlig arbeid ikke ferdigstilles og at frister ikke overholdes? Vi garanterer at dette gjøres!