Undersøkelse

Vi tilbyr særskilt godt egnede fagpersoner som har lang erfaring fra saksbehandling i kommunal barneverntjeneste. Alle våre konsulenter har meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne, og er faglig oppdatert både når det gjelder lovverk og systemer. Våre konsulenter jobber effektivt og selvstendig, og er opptatt av å ha tett dialog med oppdragsgiver underveis for å sikre at retningslinjer for innleie av konsulenter overholdes.

Våre konsulenter har bred erfaring og kompetanse innenfor et bredt spekter av problematikk og har kompetanse på ulike type kartleggingsverktøy innenfor samspill, foreldreferdigheter og nettverk, samt barns utvikling og behov. Barnets omsorgssituasjon kartlegges ved bruk av observasjoner, samtaler med omsorgspersoner og barnet, samt innhenting av opplysninger og samarbeid med andre instanser.

Vi er opptatt av brukermedvirkning og av å alltid få frem barnets stemme. Alle har opplæring i samtaler med barn og bruker ulike verktøy og metoder i dette arbeidet.

Vi arbeider systematisk i undersøkelser, utarbeider undersøkelsesplaner og har fokus på å evaluere og tilpasse undersøkelsen i tråd med hva bekymringen tilsier, og i samarbeid med familien.

Våre konsulenter har i tillegg mye kompetanse på ulike hjelpetiltak og er opptatt av å skreddersy og tilby treffsikre tiltak til hver enkelt familie.

Har dere erfart at skriftlig arbeid ikke ferdigstilles og at frister ikke overholdes? Vi garanterer at dette gjøres!