Tilsyn

Din Oppvekst tilbyr tilsyn etter lov om barneverntjenester og etter lov om barn og foreldre. Tilsyn gjennomføres ved samvær etter vedtak fra fylkesnemda, i akutte eller alvorlige saker, med barn i fosterhjem og ved støttet og beskyttet tilsyn.

Vi kan tilby tilsyn på kort varsel, på dagtid, kveldstid og i helger og ferier.

Under tilsyn ved samvær kan tilsynsfører være en obervatør eller aktivt gå inn og veilede under samværet eller før/etter samværet. Vi har fokus på at samværet skal oppleves så trygt som mulig for barnet.

I rappoteringen har vi fokus på Kvellos samspillsdimensjoner som eksempelvis fysisk tilgjenglighet, involvering, sensitivitet, regulering, stimulering og barnets reaksjoner på den voksne. Vi beskriver observasjoner og vurderer ut fra samspillsdimensjonene eller ut i fra barneverntjenestens bestilling.

Din Oppvekst ser at Barnevernvakten ofte blir brukt som kontrolltiltak og tilsyn i alvorlige saker, men at dette ofte ikke er tilstrekkelig. Barnevernvakten må håndtere akutte saker som oppstår og må derfor nedprioritere planlagte tilsynsbesøk. Videre har Barnevernvakten ofte liten tid til hver familie. Din Oppvekst ser at mange familier og barn har behov for mer omfattende tilsyn for å skape trygghet, og tilbyr derfor både anmeldte og uanmeldte tilsyn.